szpital baner 4

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

zamówienie na:  Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

termin składania ofert:  do dnia 02.10.2018r. godz. 10.00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony 

wynik postępowania: rozstrzygnięto w dniu 29.10.2018r.

Załączniki do pobrania

ogłoszenie internet

Ogłoszenie Unia S161_367928

SIWZ

Zalacznik nr 1 OFERTA

Załącznik nr 2 Zadania 1 do 23

Załącznik nr 3 JEDZ

JEDZ instrukcja

Zalacznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 do SIWZ Informacja dla Wykonawców 

Wyjaśnienia treści SIWZ z 21.09.2018r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 02.10.2018r.

 

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 Wyniki postępowania