szpital baner 4

niedziela 8 grudzień 2019

ZZ-ZP-2375-17/18 Dostawa produktów leczniczych

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

zamówienie na:  Dostawa produktów leczniczych

termin składania ofert:  do dnia 22.11.2018r. godz. 10.00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony 

wynik postępowania: rozstrzygnięto w dniu 10.01.2019r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie internet

Ogłoszenie w DUUE

SIWZ

Załącznik nr 1 Oferta

Załącznik nr 2 Formularze asortymentowo-cenowe

Załącznik nr 3 JEDZ

JEDZ Instrukcja

Załącznik nr 4 Wzór umowy dostawy

Załącznik nr 4a Wzór umowy użyczenia

Załącznik nr 5 Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Informacja dla Wykonawców

Wyjaśnienia treści SIWZ z 15.11.2018r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.11.2018r.

 

UWAGA!

 

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Wyniki postępowania