szpital baner 4

ZZ-ZP-2375-21/18 Świadczenie usług całodobowego żywienia pacjentów SPZOZ MSWiA we Wrocławiu w formie cateringu w okresie 12 miesięcy

ryb zamówienia: ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne; Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) o wartości zamówienia nie przekraczającej 750.000 euro

zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

zamówienie na: Świadczenie usług całodobowego żywienia pacjentów SPZOZ MSWiA we Wrocławiu w formie cateringu w okresie 12 miesięcy

termin składania ofert: do dnia 30.10.2018r. godz. 10.00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony 

wynik postępowania: rozstrzygnięto 15.11.2018r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie usługi żywienia

 

Załączniki do pobrania

 

Informacja z otwarcia ofert wdniu 30.10.2018r.

 

Zawidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia