szpital baner 4

ZZ-ZP-2375-22/18 Dostawy sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Zamówienie na: Dostawy sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

Termin składania ofert: do dnia 19.11.2018r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

Wynik postępowania: rozstrzygnięto w dniu 27.11.2018r.

 

Załączniki do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Oferta

Załącznik nr 2a Oferta cenowa

Załącznik nr 2b Zestawienie parametrów

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Załącznik nr 5 Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Informacja dla Wykonawców

Wyjaśnienia treści SIWZ z 15.11.2018r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.11.2018r.

 

UWAGA!

 

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Wyniki postępowania