szpital baner 4

ZZ-ZP-2375-26/18 Świadczenie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Zamówienie na: Świadczenie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

Termin składania ofert: do dnia 31.12.2018r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

Wyniki postępowania: rostrzygnięto w dniu 13.02.2019r.

 

Załączniki do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta

Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ Wykaz

Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 do SIWZ Informacja dla Wykonawców

Wyjaśnienia treści SIWZ z 27.12.2018r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 31.12.2018r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wyniki postępowania