szpital baner 4

niedziela 8 grudzień 2019

ZZ-ZP-2375 -02/19 Dostawa wraz z instalacją systemu sygnalizacji pożaru (SSP) na dwóch kondygnacjach w budynku „białym” SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu wraz z robotami wykończeniowymi

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

 

Zamówienie pn: Dostawa wraz z instalacją systemu sygnalizacji pożaru (SSP) na dwóch kondygnacjach w budynku „białym” SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu wraz z robotami wykończeniowymi

 

Termin składania ofert:15.02.2019 godz. 11.00 Sekcja Zamówień Publicznych, pok 97, III Piętro, Budynek Czerwony

    UWAGA                                 18.02.2019 godz. 11.00 Sekcja Zamówień Publicznych, pok 97, III Piętro, Budynek Czerwony  

Wynik postępowania 22.02.2019

Załączniki do pobrania:

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

04.02.2019- ZMIANA OGŁOSZENIA

13.02.2019- ZMIANA OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODYFIKACJA 04.02.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODYFIKACJA 13.02.2019

ZAŁĄCZNIK NR 1- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MODYFIKACJA 13.02.2019

UWAGA- ZMODYFIKOWANE ZAŁĄCZNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ. ZMODYFIKOWANO PRZEDMIAR I KOSZTORYS ŚLEPY, POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI NIE ULEGŁY ZMIANIE

ZAŁĄCZNIK NR 1- PRZEDMIAR

ZAŁĄCZNIK NR 1- KOSZTORYS

ZAŁĄCZNIK NR 2- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 3- FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 4- PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4- PROJEKT UMOWY MODYFIKACJA 13.02.2019

 ZAŁĄCZNIK NR 5- WYKAZ OSÓB

ZAŁACZNIK NR 6- WYKAZ ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 6- WYKAZ ROBÓT MODYFIKACJA 04.02.2019

PYTANIA, ODPOWIEDZI, MODYFIKACJE

04.02.2019- MODYFIKACJA SIWZ

13.02.2019- ODPOWIEDZI NA PYTANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 18.02.2019 R

POPRAWIONA INFORMACJA Z OTWARCIA 19.02.2019 R

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 22.02.2019- INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY