szpital baner 4

ZZ-ZP-2375 -02/19 Dostawa wraz z instalacją systemu sygnalizacji pożaru (SSP) na dwóch kondygnacjach w budynku „białym” SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu wraz z robotami wykończeniowymi

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

 

Zamówienie pn: Dostawa wraz z instalacją systemu sygnalizacji pożaru (SSP) na dwóch kondygnacjach w budynku „białym” SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu wraz z robotami wykończeniowymi

 

Termin składania ofert:15.02.2019 godz. 11.00 Sekcja Zamówień Publicznych, pok 97, III Piętro, Budynek Czerwony

    UWAGA                                 18.02.2019 godz. 11.00 Sekcja Zamówień Publicznych, pok 97, III Piętro, Budynek Czerwony  

Wynik postępowania

Załączniki do pobrania:

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

04.02.2019- ZMIANA OGŁOSZENIA

13.02.2019- ZMIANA OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODYFIKACJA 04.02.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODYFIKACJA 13.02.2019

ZAŁĄCZNIK NR 1- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MODYFIKACJA 13.02.2019

UWAGA- ZMODYFIKOWANE ZAŁĄCZNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ. ZMODYFIKOWANO PRZEDMIAR I KOSZTORYS ŚLEPY, POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI NIE ULEGŁY ZMIANIE

ZAŁĄCZNIK NR 1- PRZEDMIAR

ZAŁĄCZNIK NR 1- KOSZTORYS

ZAŁĄCZNIK NR 2- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 3- FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 4- PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4- PROJEKT UMOWY MODYFIKACJA 13.02.2019

 ZAŁĄCZNIK NR 5- WYKAZ OSÓB

ZAŁACZNIK NR 6- WYKAZ ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 6- WYKAZ ROBÓT MODYFIKACJA 04.02.2019

PYTANIA, ODPOWIEDZI, MODYFIKACJE

04.02.2019- MODYFIKACJA SIWZ

13.02.2019- ODPOWIEDZI NA PYTANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 18.02.2019 R

POPRAWIONA INFORMACJA Z OTWARCIA 19.02.2019 R

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.