szpital baner 4

ZZ-ZP-2375-10/19 Przeprowadzenie przeglądów technicznych aparatów medycznych zgodnie z wymogami producenta znajdujących się w zasobach Szpitala MSWiA we Wrocławiu - powtórka

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Zamówienie na: Przeprowadzenie przeglądów technicznych aparatów medycznych zgodnie z wymogami producenta znajdujących się w zasobach Szpitala MSWiA we Wrocławiu - powtórka

Termin składania ofert: do dnia 24.05.2019r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

 

 

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 31.05.2018r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

 

 

Wyniki postępowania: rozstrzygnięto w dniu 19.06.2019r.

Załączniki do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Oferta

Załącznik nr 2 Zestawienie cenowe

Załacznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 Wykaz usług

Załącznik nr 5 Wzór umowy

Załącznik nr 6 Wzór oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 Informacja dla Wykonawców

Załącznik nr 8 Wykaz aparatury rehabilitacyjnej Pakiet 7

Załącznik nr 9.1 Wykaz wag Wrocław Pakiet 9

Załącznik nr 9.2 Wykaz wag Jelenia Góra Pakiet 9

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z 21.05.2019r.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmiana treści ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia w BZP

Doprecyzowanie wyjaśnień z dnia 21.05.2019r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 31.05.2019r.

 

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Unieważnienie postępowania w obrębie pakietu nr 2,3,8 i 9 z dnia 17.06.2019r.

Wyniki postępowania