szpital baner 4

ZZ-ZP-2375-27/19 Świadczenie usług całodobowego żywienia pacjentów SPZOZ MSWiA we Wrocławiu w formie cateringu w okresie 12 miesięcy

Tryb zamówienia: ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne; Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) o wartości zamówienia nie przekraczającej 750.000 euro

zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

zamówienie na: Świadczenie usług całodobowego żywienia pacjentów SPZOZ MSWiA we Wrocławiu w formie cateringu w okresie 12 miesięcy

termin składania ofert: do dnia 31.10.2019r. godz. 10.00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony 

wynik postępowania: rozstrzygnięto 12.11.2019r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie usługi żywienia

Załączniki do pobrania

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert w dniu 31.10.2019r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia