szpital baner 4

ZZ-ZP-2375-31/19 Dostawy wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Zamówienie na: Dostawy wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania

Termin składania ofert: do dnia 14.01.2020r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

Wyniki postępowania: rozstrzygnięto 04.02.2020r.

 

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Oferta

Załącznik nr 2 Zestawienie cenowe

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Załącznik nr 5 Wżór oświadczenia grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Informacja dla Wykonawców

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 09.01.2020r.

Zmiana miejsca otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.01.2020r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania z dnia 04.02.2020r.